Διαγωνισμός

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (καλούμενη εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), που εδρεύει στην Αθήνα επί της Πλατείας Ομονοίας αριθμός 12, διοργανώνει διαγωνισμό (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).
1. Έπαθλο
Ο διαγωνισμός έχει ως έπαθλο μία δωροεπιταγή αξίας 300€ από το ταξιδιωτικό γραφείο ‘ΜΑΝΕΣΗΣ’. Δύο τυχεροί νικητές θα μπορέσουν να προγραμματίσουν ένα όμορφο καλοκαιρινό τριήμερο της επιλογή τους.

2. Διάρκεια
Ως διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 01/06/2022 έως και τις 30/06/2022.

3. Δικαίωμα συμμετοχής – Προϋποθέσεις
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι πραγματοποιήσουν την δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία με τον Ειδικό Ακοοπροθετιστή το χρονικό διάστημα από 01/06/2022 έως 30/06/2022.
3.2 Οι Διοργανωτές επαληθεύουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και δύνανται να αποκλείσουν οιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή η συμμετοχή του δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

4. Διαδικασία – κλήρωση
4.1 Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δημιουργήσει επίσημο λογαριασμό στην πλατφόρμα https://www.random.org/ όπου και θα διεξαχθεί η κλήρωση μέσω της ειδικής εφαρμογής.
4.2 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 04/07/2022 στα κεντρικά γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας.
4.3 Οι νικητές του διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ των εγκύρων συμμετοχών, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του. Συνολικά θα αναδειχθούν 2 νικητές και 2 επιλαχόντες.
4.4 Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και θα μπορούν να παραλάβουν το δώρο τους θα από το πλησιέστερο στην κατοικία τους κέντρο ακοής της Διοργανώτριας Εταιρείας. Οι νικητές θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση τηλεφωνικά εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης. Τα ονόματά τους και φωτογραφία τους θα δημοσιευτούν σε όποιο μέσο κριθεί σκόπιμο από τους διοργανωτές, σύμφωνα με τον όρο 5 του παρόντος.
4.5 Στην περίπτωση, κατά την οποία η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός της ως άνω προθεσμίας καταστεί για οιονδήποτε λόγο αδύνατη ή η συμμετοχή του ακυρωθεί για λόγους που αντιβαίνουν στους όρους του παρόντος ή προκύψει άρνηση ή αδράνεια σχετικά με την παραλαβή του επάθλου (δεν παραλάβουν εντός 10 εργασίμων ημερών από την σχετική ενημέρωση), οι Διοργανωτές θα αναπληρώσουν την κενή θέση με τους επιλαχόντες. Αν για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν καταστεί δυνατή η παράδοση του δώρου στους επιλαχόντες, τότε το συγκεκριμένο δώρο ακυρώνεται.
4.6 Την δωροεπιταγή θα την λάβει ο νικητής και μπορεί να την αξιοποιήσει είτε ο ίδιος είτε κάποιο μέλος της οικογένειάς του (σύζυγος και τέκνα).
4.7 Η δωροεπιταγή θα μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα σε ένα χρόνο από την παραλαβή της με όποιο τρόπο επιλέξει ο νικητής, κατόπιν συνεννόησης με το ταξιδιωτικό γραφείο.

5. Διαφημιστική προβολή
Η διοργανώτρια εταιρεία δύναται να προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια κριθεί σκόπιμη για τη διαφημιστική εκμετάλλευση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται η αναπαραγωγή οπτικοακουστικού υλικού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την κλήρωση ή την παράδοση των δώρων στους νικητές, η δημοσίευση των ονομάτων τους σε αυτά, αλλά και η μετά την επιστροφή των νικητών προβολή της εμπειρίας τους από το ταξίδι, στο οποίο συμμετείχαν. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη διοργανώτρια εταιρία για τις ως άνω προωθητικές ενέργειες, συναινούν στην εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς και ρητώς, δηλώνοντας δε ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.

6. Τροποποιήσεις
Τροποποιήσεις από μέρους των διοργανωτών των όρων, της διάρκειας ή του είδους των προσφερομένων δώρων κατά τη διάρκειά ή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, καθώς επίσης και η μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του, δεν αποκλείονται.

7. H Εταιρεία ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι η ίδια ή/ και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της (διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες απόδοσης των δώρων, κλπ), θα επεξεργασθούν τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξουν από τους ίδιους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους ανωτέρω όρους, με σκοπό την ανάδειξη των νικητών της Διαγωνισμού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων. H Εταιρεία δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω προσώπων σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνή οργανισμό.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ των νικητών του διαγωνισμού γίνεται βάσει της συγκατάθεσής τους, που εκδηλώνεται δια της θετικής ενέργειας στην οποία έχουν προβεί, η δε συγκατάθεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε καλώντας στο 2103214463 ή στέλνοντας σχετικό email στο info@akousticamedica.gr χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και φορητότητας των δεδομένων που τους αφορούν, οι συμμετέχοντες/ οι νικητές του διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@akousticamedica.gr. Τέλος, έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (πληροφορίες στο www.dpa.gr).
8. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ως άνω όρων.
9. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

0
Call Now Button