Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ AKOUSTICA MEDICA

Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την «AKOUSTICA MEDICA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με έδρα την Αθήνα, Πλατεία Ομονοίας 12, ΑΦΜ 095697773 , στο εξής καλούμενη η «Akoustica Medica». Η Akoustica Medica, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, είναι αρμόδια για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας. Σκοπός της παρούσας Επισήμανσης Απορρήτου, είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα σας χρησιμοποιούμε εφόσον είστε πελάτης μας, είτε υπάλληλος εταιρειών–πελατών μας ή εκπρόσωπος εταιρείας–πελάτη μας, για τους λόγους που χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε αυτά τα δεδομένα, για το χρονικό διάστημα που τα κρατάμε και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την Akoustica Medica.

1. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΤΗΡΟΥΜΕ
Η εταιρεία Akoustica Medica, είναι εταιρεία με αντικείμενο την εμπορεία και επισκευή ακουστικών βαρηκοΐας και αναλωσίμων. Για να μπορεί να εκτελεί το σύνολο των δραστηριοτήτων της, συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα –πελατών της ή μη- που οι ίδιοι με προσωπική πρωτοβουλία διέθεσαν στη διάθεση της εταιρείας
Α. Σε περίπτωση που είστε πελάτης, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως το μέτρο που κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας και με σκοπό την εξυπηρέτησή σας. Συγκεκριμένα, η Akoustica Medica μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα παρακάτω δεδομένα σας:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση / Ταχυδρομικός Κώδικας
 • Τηλέφωνα του ιδίου ή των οικείων προσώπων
 • Ημερομηνία γέννησης
 • E-mail του ιδίου ή οικείων προσώπων
 • Α.Μ.Κ.Α. Ασφαλισμένου
 • Μέτρηση ακοής
 • Βασικό Ιατρικό Ιστορικό -πιθανή σχετική επέμβαση, ύπαρξη πίεσης ή διαβήτη.
 • Το ΑΦΜ
 • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού/κάρτας

Σημείωση: Επιπλέον δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά περίσταση είναι τα εξής:

 • το Α.Μ.Κ.Α. ΩΡΛ θεράποντος ιατρού και το Α.Μ.Κ.Α. του ελεγκτή γιατρού, σε περίπτωση χρήσης επιδότησης ΕΟΠΥΥ
 • I-BAN, σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων είτε λόγω ΕΟΠΥΥ, είτε λόγω ακύρωσης της παραγγελίας
 • Το ΑΦΜ, σε περίπτωση που ο πελάτης αγοράσει μέσω της εταιρείας του, καθώς και τα στοιχεία αυτής (χωρίς τη χρήση ταμείου).

Β. Σε περίπτωση που είστε νόμιμος εκπρόσωπος ή εργαζόμενος σε συνεργαζόμενη εταιρεία με την Akoustica Medica, πελάτης /προμηθευτής: Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα έως το βαθμό που κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας. Συγκεκριμένα, η Akoustica Medica μπορεί να συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω δεδομένα σας: α) Στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο), β) Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα επικοινωνίας, φαξ, διεύθυνση email). Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας, παρέχονται στην Akoustica Medica είτε απευθείας από εσάς ή από τις ακόλουθες πηγές: α) δημοσιεύσεις / βάσεις δεδομένων που είναι διαθέσιμες από επίσημες αρχές (π.χ. ΦΕΚ, ΓΕΜΗ), β) εταιρικούς πελάτες μας και/ή τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές τους (π.χ. ο εργοδότης σας), γ) ιστοσελίδες/σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, που εμπεριέχουν πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν από εσάς (π.χ. την ιστοσελίδα σας ή τη σελίδα κοινωνικής δικτύωσής σας) και δ) βάσεις δεδομένων που δημοσιοποιούνται από τρίτους.
Όλα τα παραπάνω δεδομένα σας φυλάσσονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας εντός της Εταιρείας. Ειδικότερα αποθηκεύονται εγχάρτως σε φυσικό αρχείο, ή/και σε ηλεκτρονική μορφή. Στο αρχείο έχουν πρόσβαση μόνο οι εργαζόμενοι, η διοίκηση της Εταιρείας και τρίτοι σύμβουλοι. Στα επιμέρους τμήματα της Εταιρείας, έχουν πρόσβαση τα παραπάνω πρόσωπα μόνο σε προσωπικά δεδομένα που τους είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της εργασίας τους.
Στην Akoustica Medica, δεν επεξεργαζόμαστε ποτέ ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνική καταγωγή σας, τις πολιτικές απόψεις σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά δεδομένα σας ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας.

2. ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Συλλέγουμε τα δεδομένα σας διότι αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση σύμβασης μας με εσάς, ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση σας πριν από τη σύναψη σύμβασης ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και για σκοπούς που εξυπηρετούν τα έννομα συμφέροντα της Akoustica Medica ως υπεύθυνου επεξεργασίας.
Συγκεκριμένα:
i. Για να εκτελέσουμε μια σύμβαση κατόπιν παραγγελίας σας ή για να λάβουμε μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης με εσάς. Δηλαδή για να: α) αξιολογήσουμε ποιο είναι το κατάλληλο για εσάς προϊόν ή μια υπηρεσία και υπό ποιες προϋποθέσεις, β) σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, γ) διαχειριζόμαστε την επίλυση διαφορών (π.χ. για την είσπραξη οφειλών), δ) εκδίδουμε λογαριασμούς, τιμολόγια και διαχειριζόμαστε επιστροφές
ii. Για να ασκήσουμε κάθε έννομο συμφέρον μας. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να: α) ερευνήσουμε και να αναπτύξουμε τα προϊόντα μας, β) να διαχειριστούμε τη συμβατική σχέση με τους πελάτες μας, γ) να αποφύγουμε ή να βελτιώσουμε τη διαχείριση κινδύνων και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, δ) για να προσαρμόσουμε τυχόν προσφορά μας προς εσάς μέσω διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών που ταιριάζουν σε εσάς.

3. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Προκειμένου να εκπληρώσουμε τους προαναφερθέντες σκοπούς, αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στους παρακάτω και μόνο στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων μας:
Εταιρείες και αρμόδιους υπαλλήλους της Akoustica Medica και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Ανεξάρτητους αντιπρόσωπους, μεσάζοντες ή μεσίτες, τραπεζικούς και εμπορικούς συνεργάτες με τους οποίους έχουμε συνεχή συνεργασία, οικονομικές ή δικαστικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες ή δημόσιους φορείς, κατόπιν αιτήματος και στο βαθμό που προβλέπει ο νόμος. Ορισμένους εγκεκριμένους επαγγελματίες/συνεργάτες όπως δικηγόρους, συμβολαιογράφους ή ελεγκτές.

4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΟΧ
Σε περίπτωση διεθνών μεταφορών από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι μια χώρα εκτός ΕΟΧ παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να μεταφερθούν σε αυτή τη βάση. Για μεταφορές σε χώρες εκτός ΕΟΧ, των οποίων το επίπεδο προστασίας δεν έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε θα βασιστούμε σε παρέκκλιση που ισχύει για την συγκεκριμένη κατάσταση (π.χ. εάν η μεταφορά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας, διεθνή πληρωμή) ή θα εφαρμόσουμε μία από τις ακόλουθες διασφαλίσεις, ώστε να είμαστε βέβαιοι για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:
Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ή Δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, εφόσον υπάρχουν.
Για να λάβετε αντίγραφο αυτών των διασφαλίσεων ή λεπτομέρειες σχετικά με το πού είναι διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε γραπτή αίτηση όπως ορίζεται στο άρθρο 6.

5. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που απαιτείται, ώστε να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με άλλη περίοδο, όσον αφορά τις επιχειρησιακές μας απαιτήσεις, όπως η σωστή συντήρηση λογαριασμού, η διευκόλυνση της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες και η ανταπόκριση σε νομικές απαιτήσεις ή κανονιστικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, οι περισσότερες πληροφορίες του πελάτη διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η άσκηση ή η υπεράσπιση των νομικών μας αξιώσεων.

6. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ένα αντίγραφο αυτών των προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα φορητότας. Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά – φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτο πρόσωπο που θα μας υποδείξετε.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: όπου θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή, μπορείτε να ζητήσετε να τροποποιηθούν αναλόγως.
 • Δικαίωμα διαγραφής (λήθη): μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, παρακαλούμε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση info@akousticamedica.gr.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, εκτός από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω Κανονισμών, δικαιούστε επίσης να καταθέσετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή [Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ. 210 6475600, e-mail contact@dpa.gr].

7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Σε έναν κόσμο συνεχόμενων τεχνολογικών αλλαγών, ίσως χρειαστεί να ενημερώνουμε τακτικά την παρούσα Επισήμανση Απορρήτου. Σας προσκαλούμε να ελέγξετε την τελευταία έκδοση της παρούσας Επισήμανσης Απορρήτου online και θα σας ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας μας.

8. ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Επισήμανση Απορρήτου, παρακαλούμε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση info@akousticamedica.gr

9. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από 25/05/2018PRIVACY POLICY – AKOUSTICA MEDICA

Η είσοδος και περιήγηση στην ιστοσελίδα akousticamedica.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας με τους παρακάτω όρους χρήσης:

1. Πνευματική ιδιοκτησία & Προσωπικά Δεδομένα
Η ιστοσελίδα akousticamedica.gr και ο,τιδήποτε περιέχεται σε αυτή συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας Αkoustica Μedica Μ.Ε.Π.Ε. ή τρίτων μερών συμβεβλημένων με την Αkoustica Μedica Μ.Ε.Π.Ε. και προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους της ΕΕ και της Ελλάδας περί διακριτικών γνωρισμάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας akousticamedica.gr με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή μη σκοπούς επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προηγούμενης άδειας από την Αkoustica Μedica Μ.Ε.Π.Ε. Επιπλέον, η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας akousticamedica.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Περιορισμός ευθύνης της Αkoustica Μedica Μ.Ε.Π.Ε.
Η Αkoustica Μedica Μ.Ε.Π.Ε. δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας της ή για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (πχ καταστροφή αρχείων, λήψη ιών, κλοπή δεδομένων κλπ.).

3. Ευθύνη χρήστη της ιστοσελίδας
Οι χρήστες της ιστοσελίδας akousticamedica.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της με στόχο την αποστολή, ανάρτηση, και δημοσίευση, περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, δυσφημιστικό ή συνιστά παραβίαση του απορρήτου προσωπικών δεδομένων, εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες κοινωνικές διακρίσεις ή μπορεί να εκθέσει ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.

4. Σχετικά με τα Cookies
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα akousticamedica.gr, η ηλεκτρονική σας συσκευή θα λαμβάνει αυτόματα ένα ή περισσότερα cookies, τα οποία μεταφέρονται από αυτήν την ιστοσελίδα ή από τομείς τρίτου μέρους στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου. Τα cookies είναι απαραίτητα για να καταστεί η ιστοσελίδα λειτουργική, επιτρέποντας στον επισκέπτη της να ασκεί βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση σε σελίδες και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Επίσης τα cookies μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα συλλέγοντας και αναφέροντας ανώνυμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή επισκεπτών σε διαδικτυακούς τόπους με σκοπό την προβολή σχετικών διαφημίσεων.

5. Παροχή υπηρεσίας Νewsletter (ενημερωτικά δελτία)
Με την εγγραφή σας στο Newsletter συμφωνείτε ότι το akousticamedica.gr θα αποθηκεύσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για χρήση αποκλειστικά και μόνο από το akousticamedica.gr και σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης. Με την εγγραφή στο Newsletter μας, οι επισκέπτες συναινούν στην παροχή και χρήση προσωπικών του στοιχείων από την Akoustica Medica. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει η Akoustica Medica για να επικοινωνήσει μαζί τους στα πλαίσια ενημέρωσης, προώθησης ή έρευνας την οποία διεξάγει. Το περιεχόμενο που διατίθεται με την μορφή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστοσελίδας akousticamedica.gr και καλύπτεται από τους παρόντες όρους χρήσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ενημερωτικά δελτία μόνο για προσωπική σας χρήση και δεν μπορείτε να κάνετε χρήση τους για οποιαδήποτε εμπορική ή άλλη χρήση. Η δημοσίευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση ή μετάδοση του περιεχομένου των ενημερωτικών δελτίων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της Αkoustica Μedica Μ.Ε.Π.Ε. απαγορεύεται.

6. Τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης
Η ιστοσελίδα akousticamedica.gr μπορεί να τροποποιεί οποτεδήποτε και μονομερώς τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι παρόντες όροι χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη σε διάταξη κανόνα αναγκαστικού δικαίου, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν κείμενο χωρίς ωστόσο να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων χρήσης.