ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η πολιτική μας αποσκοπεί στο να προδιαγράψει το πως θα επιτυγχάνουμε με συνέπεια και συνέχεια την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών μας και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών, στις προδιαγραφές της ίδιας της εταιρίας και στις απαιτήσεις των κανονισμών και της κείμενης σχετικής νομοθεσίας. 


Απώτερος στόχος είναι να: 

- Eμπορευόμαστε, να διακινούμε προϊόντα καθώς και να παρέχουμε υπηρεσίες εφαρμόζοντας πρακτικές διαχείρισης που διασφαλίζουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη και των ενδιαφερόμενων μερών, της Υπουργικής Απόφασης αρ. ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ/1348/04 και του Προτύπου EN ISO 9001:2015. 
- Έχουμε στενή συνεργασία με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας με στόχο την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών. 
- Ένθαρρύνουμε όλους τους εργαζομένους, να συμμετέχουν ενεργά και δημιουργικά στο στόχο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. 
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω έχουμε εγκαταστήσει, λειτουργούμε και βελτιώνουμε συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) το οποίο συμμορφώνεται πάντοτε με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης αρ. ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ/1348/04 και του Προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015.

Παράλληλα, η Διοίκηση έχει δεσμευθεί μέσω τεκμηριωμένων διαδικασιών στην καθιέρωση, παρακολούθηση και ανασκόπηση μετρήσιμων στόχων ποιότητας, οι οποίοι αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την συνεχή βελτίωση του εγκαθιδρυμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 

Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας θεωρείται ως ένα ουσιαστικό μέσο ενδυνάμωσης της θέσης της Επιχείρησης μέσω: 

  • της βελτίωσης της ποιότητας 
  • της αποδοτικότερης οργάνωσης
  • της κουλτούρας ποιότητας που διαχέεται στην εταιρία. 

 
Η ουσία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η συνειδητοποίηση από όλους ότι η σταθερότητα της ποιότητας, η βελτίωσή της και η πρόληψη των ποιοτικών προβλημάτων είναι αποτέλεσμα μιας σειράς Διαδικασιών που ακολουθούμε και ελέγχουμε συστηματικά σε κάθε επιμέρους φάση τους και ως σύνολο. 

Όλοι οι εργαζόμενοι είναι κοινωνοί της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας και της δέσμευσης της Διοίκησης για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που εκπορεύονται από την Πολιτική Ποιότητας, την Υπουργική Απόφαση αρ. ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ/1348/04 και το Πρότυπο EN ISO 9001:2015. Η παρούσα πολιτική ποιότητας ανασκοπείται και ελέγχεται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλόλητα της. 

 ssd    tuvs iso